Všeobecné Zmluvné Podmienky a postup objednávania pobytov
podľa zákona č.281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č.40/1964
Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch CK CERES (ďalej iba Všeobecné podmienky) sú záväzné pre
všetky zájazdy, pobyty a služby poskytované Cestovnou kanceláriou CERES. Všeobecné podmienky CK CERES
(ďalej iba CK) sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej iba Zmluva), ktorú CK uzatvára s
objednávateľom zájazdu. Podpisom Zmluvy potvrdzujete, že ste sa s týmito informáciami a podmienkami
oboznámili a súhlasíte s nimi.
1. Vznik zmluvného vzťahu:
1) Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
a) obstarávateľ CERES SLOVAKIA spol. s r.o. so sídlom Astrová 2748, 955 01 Topoľčany, ktorá do zmluvného
vzťahu vstupuje vo vlastnom mene prostredníctvom vlastnej kancelárie – predajného miesta, alebo
prostredníctvom externých zmluvných predajcov,
b) objednávateľ, fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá uzatvorila zmluvu o zájazde s
obstarávateľom
2) Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom vzniká uzatvorením Zmluvy, t.j. prijatím objednávateľom zaslanej
objednávky (návrh Zmluvy), vyplnením objednávkového formulára na stránke obstarávateľa a jej potvrdením
zostrany CK CERES. Zmluva zaväzuje aj všetky ďalšie osoby v nej uvedené ako účastníkov zájazdu. Za plnenie
zmluvných záväzkov ďalších osôb uvedených v Zmluve ručí objednávateľ.
3) Predmet Zmluvy je určený podľa tlačeného katalógu alebo inernetovej stránky www.ceres.sk, dodatočných
ponúk CK, zákazníkom potvrdených objednávok, týchto Všeobecných podmienok a prípadných dohodnutých
podmienok priložených k objednávke a následnom potvrdení obstarávateľom.
4) Potvrdením Zmluvy sa CK objednávateľovi zaväzuje obstarať zájazd v dohodnutom rozsahu, kvalite a v súlade s
dohodnutými podmienkami.
2. Cenové podmienky:
1) Ceny zájazdov obstarávaných CK CERES sú zmluvnými cenami dojednanými písomnou dohodou medzi CK a
objednávateľom. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v Zmluve. V cenníku katalógu CK CERES sú uvedené ceny,
pre ktorých určenie boli použité ceny obstarávaných služieb a poplatkov známe v dobe tlače katalógu.
2) CK CERES je oprávnená do 21. dňa pred začiatkom zájazdu jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu
uvedenú v zmluve o zájazde v prípade, že dôjde k zvýšeniu cien od dodávateľov CK ktoré nebolo možné predvídať
(navýšenie cien PHM, cestných poplatkov, energií, daní, atd…)
3) V cene všetkých zájazdov CK CERES je zahrnuté poistenie CK pre prípad insolventnosti.
4) Ubytovacie zariadenie môže na základe nariadenia miestnych orgánov vyberať tzv. miestny poplatok (pobytovú
daň). Tento poplatok nie je súčasťou ceny zájazdu a platí sa na mieste pobytu ak nieje v zmluve dohodnuté inak.
3. Platobné podmienky:
1) CK má právo na zaplatenie ceny objednaných služieb pred ich poskytnutím a objednávateľ je povinný uhradiť
cenu služieb pred ich poskytnutím.
2) CK je oprávnená požadovať zaplatenie preddavkov pri podpise Zmluvy. Výška preddavkov a časový rozvrh
platieb je dohodnutý takto:
a) pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť preddavok vo výške minimálne 50 % ceny
objednaných služieb, ak nieje zmluvne dohodnuté inak,
b) najneskôr 30 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť doplatok do celkovej ceny
objednaných služieb, ak nieje zmluvne dohodnuté inak,
c) v prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 45 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný
uhradiť 100 % ceny objednaných služieb, ak nieje zmluvne dohodnuté inak.
3) Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny objednaných služieb. V prípade, že
objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží termín úhrady celej ceny objednaných služieb, je CK oprávnená
požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku VII. týchto Všeobecných podmienok a odstúpiť od uzatvorenej
Zmluvy.
4) Spôsob úhrady zálohy a doplatku celkovej ceny zájazdu:
a) bankovým prevodom na číslo účtu: SK34 7500 0000 0040 2458 4336, variabilný symbol: je uvedený na
zmluve o zájazde (potvrdení objednávky), alebo na vyžiadanie oznámime v CK.
b) poštovou poukážkou na adresu: CK CERES, Kominárska 3A, 831 04 Bratislava, do správy pre prijímateľa
uveďte termín nástupu na pobyt a kód ubytovacieho zariadenia. Poštovú poukážku si môžete vytlačiť tu:
http://www.posta.sk/subory/36893/pp-na-adresu.pdf
4. Práva a povinnosti objednávateľa:
1) K základným právam objednávateľa patrí najmä:
a) právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
b) právo vyžadovať od CK CERES informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a
zaplatených služieb,
c) právo byť v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách zoznámený s prípadnými zmenami v zmluvne
dohodnutých službách,
d) právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od Zmluvy podľa článku VII. týchto Všeobecných
podmienok,
e) právo na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s článkom VIII. týchto Všeobecných podmienok,
f) právo obdržať najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu ďalšie písomné podrobné informácie o všetkých
skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú cestovnej kancelárii známe, pokiaľ nie sú už
obsiahnuté v Zmluve alebo v katalógu, ktorý bol objednávateľovi odovzdaný.
2) K základným povinnostiam objednávateľa a účastníka zájazdu patrí najmä:
a) poskytnúť CK potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a
úplne uvádzať požadované údaje v Zmluve vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť prípadne ďalšie
doklady potrebné pre riadne poskytnutie dohodnutých služieb,
b) zabezpečiť u osôb vo veku do 15 rokov sprevádzanie a dohľad dospelého účastníka v priebehu zájazdu, obdobne
zabezpečiť sprevádzanie a dohľad u osôb, ktorých zdravotný stav to vyžaduje,
c) nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov,
d) zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto Všeobecných podmienok,
e) bez zbytočného odkladu oznamovať CK svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu
dohodnutých služieb,
f) prevziať od CK doklady potrebné pre čerpanie služieb,
g) počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných zákazníkov,
dodávateľov služieb alebo CK,
h) dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb podľa článku VIII. týchto
Všeobecných podmienok,
i) uhradiť škodu, ktorú spôsobil zavineným konaním na dopravnom prostriedku alebo ubytovacom a inom
zariadení, kde čerpal služby obstarané CK,
j) počas celej doby zájazdu riadiť sa pokynmi hlavného vedúceho a vedúcich zájazdu a dodržiavať stanovený
program
k) Dodržať čas nástupu na zájazd uvedený v pokynoch – voucheri
3) K povinnostiam objednávateľov ďalej patrí:
a) zoznámiť svojich účastníkov s týmito Všeobecnými podmienkami ako aj s ďalšími informáciami, ktoré od CK
obdrží, najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite služieb,
b) zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili základné povinnosti zákazníkov, ktoré vyžadujú ich osobnú súčinnosť a ich
nositeľom môže byť iba jednotlivý účastník,
5. Práva a povinnosti CK CERES:
1) CK je povinná pred uzatvorením Zmluvy informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa
rozsahu služieb uvedených v Zmluve, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu
zájazdu.
2) CK nie je povinná poskytnúť zákazníkovi plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.
3) CK je povinná mať uzatvorenú Zmluvu o poistení zájazdu, na základe ktorej vzniká objednávateľovi právo na
poistné plnenie v prípadoch úpadku CK, ak táto:
a) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu
alebo do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,
b) nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
c) nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v
prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti.
6. Zmeny dohodnutých podmienok, zrušenie zájazdu:
1) Ak je CK nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku Zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu
Zmluvy. Ak navrhovaná zmena Zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť.
Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou Zmluvy súhlasí alebo či od Zmluvy odstúpi bez zaplatenia
zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť CK v lehote určenej cestovnou kanceláriou v návrhu
zmeny. Pokiaľ klient písomne neodstúpi od Zmluvy v lehote 5 dní od doručenia návrhu na zmenu Zmluvy, má sa za
to, že s jej zmenou súhlasí.
2) CK má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvného vzťahu uzavretého medzi CK a objednávateľom, ak
je jeho uskutočnenie pre CK ekonomicky neúnosné. Ak CK zruší zájazd, je povinná túto skutočnosť objednávateľovi
písomne oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 7 dní pred začiatkom zájazdu pri zájazde s dĺžkou
trvania 7 dní a menej.
3) CK si ďalej vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení
všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.
4) Ak CK odstúpi od Zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom alebo ak objednávateľ nesúhlasí s
navrhovanou zmenou Zmluvy podľa ods. 1), má objednávateľ právo žiadať, aby mu CK na základe novej Zmluvy
poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej Zmluve, ak CK môže
takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej Zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej Zmluvy považujú
za platby podľa novej Zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby je CK povinná tento
rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť.
5) Ak CK zruší zájazd v lehote kratšej ako 20 dní pred termínom jeho začiatku, objednávateľ má právo na
primeranú náhradu škody.
6) Ak po začiatku zájazdu CK neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí,
že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu Zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také
opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom
služieb nižšej kvality, než sú uvedené v Zmluve, je CK povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi
ponúkanými a poskytnutými službami.
7) Ak služby podľa ods.6) nemožno zabezpečiť alebo ich objednávateľ neprijme, je CK povinná bezodkladne vrátiť
objednávateľovi rozdiel ceny zájazdu.
8) Na základe návrhu objednávateľa je CK pripravená, pokiaľ je to možné, urobiť zmeny podmienok dohodnutých v
Zmluve. Za vykonanie takýchto zmien má CK právo účtovať poplatok. Ide najmä o zmenu osoby alebo mena
účastníka, termínu, typu ubytovacieho zariadenia a pod.
9) CK si vyhradzuje právo vylúčiť zo zájazdu účastníka, ktorý pod vplyvom alkoholu alebo inej látky znemožňuje
riadnu realizáciu samotného zájazdu alebo svojím správaním ohrozuje bezpečnosť účastníkov zájazdu.
10) Objednávateľ berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, je prvý a posledný deň
určený predovšetkým na prepravu a transfer, a preto reklamácie z dôvodu skrátenia alebo predĺženia dĺžky pobytu
z uvedeného dôvodu sa považujú za neopodstatnené.
11) CK nepovažuje za zmenu podstatných podmienok zmluvy: a) zmenu ubytovacieho zariadenia na vyššiu,
prípadne rovnakú kategóriu, b) zmenu časových harmonogramov programu, c) zmenu času odjazdu a príjazdu
a prípadné meškanie dopravného prostriedku.
7. Odstúpenie od zmluvy:
1) CK môže pred začiatkom zájazdu od Zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia
zmluvne dohodnutých povinností objednávateľom. Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodov
zasiela CK doporučeným listom na adresu objednávateľa uvedenú v Zmluve, alebo zaslaním e-mailu na adresu
uvedenú v Zmluve. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia.
2) Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb nasledujúcim
spôsobom:
a) bez udania dôvodu,
b) ak nedôjde k uzatvoreniu novej Zmluvy podľa článku VI. ods. 4) týchto Všeobecných zmluvných podmienok,
c) z dôvodov porušenia povinností CK vyplývajúcich zo Zmluvy. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy spíše
objednávateľ buď formou záznamu v predajnom mieste, kde zájazd zakúpil, alebo ho na toto predajné miesto pošle
doporučenou poštou, príp. doručí iným preukázateľným spôsobom. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom
spísania záznamu, príp. dňom doručenia písomného oznámenia na predajné miesto, kde si objednávateľ zájazd
zakúpil.
3) Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od Zmluvy porušenie povinností cestovnej kancelárie, alebo ak
nedôjde k uzatvoreniu novej Zmluvy, je CK povinná bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi celú sumu,
ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej Zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť
cestovnej kancelárii zmluvné pokuty. Právo objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté.
4) Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od Zmluvy porušenie povinností cestovnej kancelárie, ktoré sú
určené Zmluvou, alebo ak CK odstúpi od Zmluvy dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ
povinný zaplatiť CK zmluvné pokuty.
Výška zmluvnej pokuty je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb
a počíta sa z celkovej vopred stanovenej ceny zájazdu nasledovne:
a) 46 a viac dní 15 % z vopred stanovenej ceny)
b) 45 až 31 dní 50 % z vopred stanovenej ceny
c) 30 až 8 dní 75 % z vopred stanovenej ceny
d) 7 a menej dní 100 % z vopred stanovenej ceny
5) Ak nenastúpi objednávateľ na zájazd, pobyt, alebo nevyčerpá službu cestovného ruchu bez predchádzajúceho
odstúpenia od Zmluvy, je povinný uhradiť 100 % z vopred stanovenej ceny. Vopred stanovenou cenou sa rozumie
predajná cena vrátane všetkých účastníkom zakúpených služieb.
6) Pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od
Zmluvy. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní. Do tohto počtu dní sa nezapočítava deň, v ktorom
má byť poskytnutá prvá služba – deň odjazdu, alebo nástupu na zájazd.
7) CK má právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo zaplatenej ceny dosiaľ objednaných
služieb. CK je zároveň povinná vrátiť objednávateľovi bezodkladne zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa
zrušenej Zmluvy.
8. Reklamácie, zodpovednosť za škodu:
1) V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo dohodnuté v Zmluve, vzniká objednávateľovi právo
na reklamáciu. Objednávateľ je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného
odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK tak, aby mohla byť vykonaná
okamžitá náprava. Objednávateľ má právo reklamovať nekvalitné služby len vo vlastnom mene príp. v mene osôb,
ktoré sú spolu s ním uvedené v Zmluve. Zástupca CK je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď v rámci svojej
kompetencie.
2) Ak nie je možné okamžite vybaviť reklamáciu a zjednať nápravu, spíše zástupca CK s reklamujúcim reklamačný
protokol s označením zájazdu, reklamujúcej osoby a predmetu reklamácie. Protokol podpíše zástupca CK alebo
dodávateľa služby a reklamujúci, ktorý obdrží jeden exemplár reklamačného protokolu. Tento potvrdený
reklamačný protokol je zákazník povinný predložiť pri neskoršej uplatnenej reklamácii.
3) Svoje nároky z reklamácie musí zákazník uplatniť u CK bezodkladne písomnou formou, najneskôr však do troch
mesiacov od skončenia zájazdu alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť
podľa Zmluvy, inak právo zaniká. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je CK povinná
odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie.
4) CK zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej Zmluvy bez ohľadu na to, či
tieto záväzky má splniť CK alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. CK nezodpovedá za
úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazdu, ktoré si zákazník objedná na mieste u sprievodcu,od hotela
alebo inej organizácie.
5) Za predmet reklamácie sa nepovažujú náhrady takej škody a majetkové ujmy spôsobené zákazníkovi, ktoré sú
predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také
škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.
6) Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe CK alebo okolnosti
na strane zákazníka, na základe ktorých zákazník úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a cestovnou
kanceláriou zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.
7) CK nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená
zákazníkom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné
zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.
8) Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva,
že predávajúci porušil jeho práva a tiež ak predávajúci na reklamáciu odpovedal zamietavo alebo na ňu
neodpovedal v zákonom stanovenej lehote, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Subjektom
alternatívneho riešenia sporov medzi cestovnou kanceláriou a objednávateľom zájazdu je Slovenská obchodná
inšpekcia.
9. Poistenie insolventnosti CK, cestovné poistenie:
1) Každý zájazd CK obsahuje poistenie účastníkov zájazdu pre prípad insolventnosti CK. Všeobecné poistné
podmienky poistenia zájazdu pre prípad insolventnosti CK sú spolu s Garančným listom prílohou zmluvy
o obstaraní zájazdu. CK je poistená pre prípad úpadku podľa zákona 281/2001 Z.z. v UNION poisťovna, a.s
2) Cestovné poistenie nie je zahnuté v cene, ak nie je v Zmluve o obstaraní zájazdu uvedené inak. CK CERES
ponúka cestovné poistenie poisťovacej spoločnosti UNION poisťovňa, a.s. informujte sa v CK alebo na
www.ceres.sk. Ak má klient zakúpené cestovné poistenie, neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú Všeobecné poistné
10. Ochrana osobných údajov:
Podpisom Zmluvy o obstaraní zájazdu dáva objednávateľ CK CERES, výslovný súhlas na spracúvanie svojich
osobných údajov ako aj údajov osôb spolucestujúcich uvedených v Zmluve v zozname cestujúcich, a v ďalších
dokladoch spojených so zájazdom v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje v
rozsahu meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo cestovného
dokladu, číslo preukazu totožnosti objednávateľa a účastníkov zájazdu sú spracúvané za účelom uzatvorenia a
plnenia Zmluvy o obstaraní zájazdu, t.j. pre písomnosti priamo súvisiace so zabezpečením zájazdu, poistením
zájazdu, zabezpečením ubytovania a dopravy vrátane riešenia všetkých ďalších otázok záväzkového vzťahu
založeného Zmluvou.
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov sa na spracúvanie osobných údajov
nevyhnutných na plnenie Zmluvy súhlas dotknutej osoby nevyžaduje. Na spracúvanie osobných údajov nad tento
rozsah sa súhlas klienta vyžaduje, a tento objednávateľ udeľuje dobrovoľne.
Tretie strany, ktorým sú osobné údaje klientov poskytnuté: zmluvná UNION poisťovňa, a.s., zmluvná autobusová
dopravná spoločnosť, ubytovacie zariadenie podľa miesta pobytu klienta uvedeného v Zmluve.
Súhlas objednávateľa je platný až do úplného vyporiadania vzájomných práv a povinností zmluvných strán Zmluvy,
ak v Zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ zároveň vyhlasuje, že je splnomocnený podpisom tejto Zmluvy
udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb ním uvedených v Zmluve. Práva klientov súvisiace
s ochranou osobných údajov sú podrobne uvedené v Zákone o ochrane osobných údajov, pričom klient má právo
najmä na vydanie potvrdenia, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, na opravu a likvidáciu
nesprávnych, neaktuálnych údajov, likvidáciu osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil.
Objednávateľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že má súhlas všetkých záčastených osôb na poskytnutie ich osobných
údajov cestovnej kancelárii za účelom ich spracúvania podľa uvedeného vyššie; inak zodpovedá za škodu, ktorá
cestovnej kancelárii vznikne.
Viac o Zásadach ochrany osobných údajov uvádzame tu: zásady ochrany osobných údajov
11. Záverečné ustanovenia:
1) Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu a ponukovom liste CK o službách, cenách a cenových
podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače a CK si vyhradzuje právo ich zmeny do doby
uzatvorenia zmluvy o zájazde s Objednávateľom.
2) Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde, že sú mu Všeobecné zmluvné podmienky známe, rozumie
im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.
3) Akékoľvek oznámenia alebo písomnosti v zmysle VZP, ktoré musia byť vykonané v písomnej forme, budú
dotknutému účastníkovi zmluvného vzťahu doručené osobne, alebo doporučeným listom na adresu uvedenú v
zmluve o zájazde, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade časovej tiesni je CK oprávnená oznámiť obsah
písomností Objednávateľovi aj telefonicky alebo elektronickou poštou. Účinky doručenia nastávajú okamihom
telefonického oznámenia alebo odoslaním e-mailovej správy.
4) Práva a povinnosti účastníkov zmluvného vzťahu na základe zmluvy o zájazde výslovne neupravené týmito
Všeobecnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch,
podmienkach podnikania cestovných kancelárií a Občianskeho zákonníka v platnom znení.
Pondelok – piatok 8
00 – 16 30
TEL.: +421 2 524 94 568
GSM : 0905 230 800, 0911 230 800
e-mail: ceres@ceres.sk , www.ceres.sk
CERES SLOVAKIA spol. s r.o., Astrová 2748, 955 01 Topoľčany, Zapisaný: Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro., Vložka: č. 11625/N